FORGOT YOUR DETAILS?

HACAMAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜZÜK

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – DERNEĞİN ADI
Derneğin adı; ‘HACAMAT DERNEĞİ’dir. Merkezi, İstanbul Üsküdar’da dır. Dernek; yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2 – DERNEĞİN AMACI
Hacamat Derneği’nin amacı üyelerinin; iktisadi, sosyal, kültürel menfaatlerini korumak, ilmi ve mesleki gelişimlerini sağlamak, meslekte öncülük yapanların tecrübelerini paylaşmak, sosyal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

 Madde 3 – AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Dünya ülkeleri ve ülkemizdeki mesleki teşekküller ve eğitim müesseselerinin teorik ve pratik mesleki çalışmalarını takip ve üyelerini haberdar etmek. Türkiye’yi yurt içinde ve yurt dışında mesleki teşekküller nezdinde temsil etmek, Mesleki teşekküllere üye olmak, Seminer, Sempozyum ve Kongreler tertiplemek.

 1. Meslektaşlarının çalışmalarına yön vermek, gelişmelerine yardım etmek, mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
 2. Üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak için, dergi ve bültenler çıkarmak, mesleki konferanslar ve seminerler tertiplemek, tertiplenen eğitim ve öğretim seminerlerini desteklemek.
 3. Mesleğin; bilgisiz, eğitimsiz, yetkisiz kimselerce uygulanmasını önleyecek tedbirler almak, halkımızı medya ve basın yolu ile Hacamat Tedavilerini eğitimli ve deneyimli kişilere yaptırmaları konusunda bilinçlendirmek.
 4. Üyelerine yurt içi ve yurt dışı geziler sağlayarak kültürel ve sosyal görüş ve bilgilerini artırmalarını sağlamak. Türkiye’yi yurt içinde ve yurt dışında mesleki teşekküller nezdinde temsil etmek. Milli ve Milletlerarası seminer ve kongreler tertiplemek.
 5. Derneğe gelir temin için Kanunlar ve Yönetmelikler müsaadesi nispetinde faaliyetlerde bulunmak.
 6. Kanunlar ve Yönetmelikler müsaadesi nispetinde dernek merkezi ve lokali tesis için, mülk edinmek.
 7. Üyelerin mesleki ihtiyaçları; giyim, araç, gereç ve malzemeleri en iyi kaliteden ve ucuz olarak temin etmeye aracı olmak.
 8.  Üyelerinin iş bulmalarına yardımcı olmak.
 9. Dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, yardımlaşma ve dayanışma sandıkları, fon ve vakıf kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.
 10. Federasyon ve konfederasyonlar kurmak veya bunlara katılmak, Derneğin isim ve logosunun önde gelmesi koşuluyla sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanma hakkı sözleşmeleri yapmak.
 11. Dernek amaçları doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmak.
 12. Derneğin amaç edindiği hizmetlerinin kamu hizmeti niteliğinde ve herkesin yararına açık olacak gibi yürütülmesini sağlamak.
 13. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
 14. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak,  kiraya vermek, ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. Mesleğin gelişmesi ve ilerlemesi için tesisler, eğitim merkezleri, kompleksler kurmak; bunların işletmeciliğini yapmak.

Madde 4-  DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek sosyal, kültürel,  bilimsel araştırma ve eğitim  alanda faaliyet gösterir.

Madde 5- YASAKLAR
Derneğin siyasetle ilgisi yoktur ve Dernekler Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde belirtilen yasaklara hassasiyetle riayet eder.


Madde 6 – ÜYELİK ŞARTLARI
Derneğe asli üye Olabilmek için;

 • Fiil ehliyetine sahip olan, T.C. vatandaşı, meslek mensubu bayan ve bay herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Başvuru yazılı olup Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ve reddi şeklinde karara vararak başvuru sahibine bilgi verilir. Yönetim kurulu hiçbir şekilde verdiği karardan mesul değildir. İstediği veya yeterli görmediği herhangi bir kişinin üyelik başvurusunu reddedebilir.
 • Üyelerin; Türkiye veya yurt dışında Fakülte, Yüksekokul, resmi ve özel Meslek Okullarından alınmış, Hacamat eğitimi aldığını gösterir belge veya diğer Tamamlayıcı Tıp Meslek diploması veya sertifikası sahibi bulunmak.
 • Derneğe üye olmak isteyen kişi 100TL iadesiz başvuru ücreti yatırır. Dernek otuz gün içerisinde kişi hakkında mesleki bilgi, ticari ve ahlaki konularda yeterlilik, sabıka araştırması, verdiği referanslar incelenerek çevresi ile olan ticari ve ahlaki ilişkisi, ailesi ile olan ilişkisi araştırılarak üyeliği kabul veya red edilir. 100TL başvuru ücreti üyelik kabul edilsede, edilmesede iade edilmez.
 • Üyeliği red edilen kişi 12 ay bekledikten sonra tekrar Hacamat Derneğine üyelik için başvuru yapabilir.
 • 100TL’lik başvuru ücreti derneğe gelir olarak kaydedilir.

Madde 7 – ONURSAL ÜYELİK
Dernek Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklifi ile ve genel kurul kararı ile;

 • Meslekle direk olarak alakası olmadığı halde tıp doktoru, hemşire, eczacı, fizyoterapist, pisikolog biyolog veya benzeri tıp eğitimi veya anatomi almış ama doğal tedavi yöntemleri ile ilgilenen faydalı bir tedavi metodu olduğuna inanan ve destek verenlere,
 • On yıl süre ile dernek kurullarında üye olarak çalışmış asli üyelere,
 • Mesleki yayınları ile temayüz etmiş mesleğe katkıları bulunan yerli ve yabancı otoritelere,
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara,

Dernekçe düzenlenmiş: ‘ONUR BELGESİ’, ‘ONURSAL ÜYELİK’, ‘FAHRİ MÜŞAVİRLİK’ ve ‘FAHRİ BAŞKANLIK’ payesi verilebilir. Bu payeleri belirleyen, SERTİFİKA ve ŞİLT’ler tanzim ile hak edilenlere verilir. Kendilerine unvan tevcih edilenler ayrı bir üyelik defterine kayıt olurlar. Onursal üyeler yapılacak genel kurullara ve görüşmelere katılabilirler. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Madde 8 – ÜYELERİN HAKLARI
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat
Kendi kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 9 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Meslek ahlakına aykırı davranışları tespit edilenler,
 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Dernekten çıkarılanların dernek Genel Kuruluna itiraz hakları mevcuttur. Genel Kurul tarafından alınan karar katidir.

Madde 10 – DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin Organları şunlardır.

A- Genel Kurul
B- Yönetim Kurulu
C- Denetleme Kurulu

Madde 11- GENEL KURUL

Genel Kurul; Dernek asli üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, Ana tüzüğün değiştirilmesi, Hesapların incelenmesi, Bütçenin onayı, Derneğin Federasyonlara iştiraki, bir başka meslek derneği ile birleşmesi, Yönetim Kurulunun kararlarını incelemesi ve derneğin feshine yetkilidir.

-Genel Kurul; İki yılda bir Nisan ayında yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak; yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine gerekli durumda olağanüstü olarak ta toplanabilir.

-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12 – GÜNDEM
Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan asli üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin gündeme alınması zorunludur.

Madde 13 – TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından aşağı olmayan sayı ile nisap temin edilmiş sayılır.

Madde 14 – KONGRE DİVANI
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca hazırlanacak listedeki adları hizasında imza yerini imzalayarak toplantı salonuna girerler. Kongre, yönetim kurulu adına başkan veya diğer bir üye tarafından açılır. Ayrıca bir yoklama yapılarak yeter sayı tespit edilir. Üyeler arasından bir kongre divan başkanı ile iki katip seçilerek ‘Kongre Divanı’ teşkil edilir.

Toplantının yönetimi Kongre Başkanlığına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda kongre tutanak ve belgeleri ve seçim neticeleri resmi makamlara bildirilmek üzere yönetim kuruluna teslim edilir.

Madde 15 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Yeni seçilen yönetim kurulu başkanı; seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim, Denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslekleri ve ikamet adreslerini bir yazı ile Kongre tutanaklarından imzalı örnekler ile birlikte en büyük mülki amirliğe bildirir.

Madde 16 – YÖNETİM KURULU

 1. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve üye’yi belirler.
 3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 4. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Madde 17- DENETLEME KURULU 

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 18- İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 200 TL, aylık olarak ta 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim programları, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Madde 20 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 21 – DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 22 – ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 23- ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Madde 24- ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, olağan genel kurul  toplantılarını merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ocak ayında, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 25- TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 26- DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS ve USULLERİ ve TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 27 – DERNEĞİN GELİR ve GİDER İŞLEMLERİ

Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 28- TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 29- DERNEĞİN  FESHİ VE  MAL VARLIĞININ  TASFİYE   ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde HACAMAT DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 30- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1– İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 30 (otuz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

  İsim Soy isim Görev Ünvanı
1 Süleyman Gök Başkan  
2 Dr. Levent Demiralp Başkan Yardımcısı
3 Dr. Emin Gasemi Üye  
4 Halit Yücel Genel Sekreter  
5 Dr. Ahmet Erçek Üye  
6 Hamdi Karagül Üye  
7 Zünbül Gök Üye

 

 

TOP